savrsen-kraj-slatkog-obroka

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA “Dizajniraj Fresh salvetu ”


1. Organizator

1.1. Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa pod nazivom “Dizajniraj Fresh salvetu?” (U daljem tekstu „Konkurs“), koji će se sprovesti po ovde utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2. Naziv Konkursa je “Dizajniraj Fresh salvetu?”, a organizuje ga Piramida 72, doo, Beogradski put bb, Šabac

1.3. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije


2. Pravo učestvovanja na Konkursu

2.1. Pravo učešća - “Učesnik” na nagradnom konkursu imaju sledeća lica:

2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:


3. Trajanje konkursa

3.1. Konkurs počinje 18.11.2019. u 00:00 časova i završava se 21.01.2020. u 23:59 časova.

3.2. Lista dobitnika nagrada biće na sajtu www.salveta.rs po završetku konkursa i na Facebook stranici https://www.facebook.com/freshsrbija


4. Mehanizam nagrađivanja i vrste nagrada

4.1. Da bi učesnik učestvovao u nagradnom konkursu, potrebno je da na sajtu www.salveta.rs dizajnira salvetu po sopstvenom izboru.

4.1.1. Jedna osoba ima pravo da dizajnira neograničen broj salveta

4.2. Nagrade nagradnog konkursa “Dizajniraj Fresh salvetu”

  1. Glavnu nagradu od 100.000 rsd bira stručni žiri koji sačuvanju 3 zaposlene osobe organizatora konkursa
  2. 5 nagrada od po 10.000 rsd bira stručni žiri koji sačinjavaju 3 zaposlene osobe organizatora konkursa
  3. 5 nagrada od po 10.000 rsd biraju fanovi glasanjem za omiljeni dizajn, odnosno salvete sa najvećim brojem sviđanja. Presek se pravi 21.01.2020. u 23:59 minuta!

4.3. Organizator nije odgovoran za sadržaje koje učesnik objavljuje na sajtu www.salveta.rs

4.4. Ukoliko organizator smatra da je “Fresh dizajnirana salveta” neprikladnog sadržaja ima pravo da isti ukloni bez prethodnog obaveštanja učesnika o istom

4.4.1. Ukoliko učesnik primeti da se na sajtu www.salveta.rs ne nalazi njegova salveta, a da je oštećen ili mu nije jasno zašto je uklonjen može da pošalje privatnu poruku na Facebook stranici https://www.facebook.com/freshsrbija

4.5. Organizator ima pravo da odabere više dobitnih salveta da plasira na tržištima na kojima posluje, a isto tako ima pravo da nijednu ne plasira.

4.6. U slučaju da stručni žiri izabare salvetu za dobitnu, a da je na sajtu postojalo više istih dizajniranih salveta, dobitnik nagrada je osoba koje je prva postavila salvetu na sajtu www.salveta.rs


5. Način i rok predaje nagrada

5.1. Organizator će nagrade iz člana 4.2. dostaviti dobitnicima nagradnog konkursa na adresu koja je ostavljena prilikom “Dizajniranja Fresh salvete” na sajtu www.salveta.rs u roku od 30 dana nakon završetka konkursa

5.2. Ukoliko Organizator 7 dana od dana objavljivanja rezultata, ne može da stupi u kontakt /e-mail ili telefonski poziv/ sa dobitnikom nagrade, automatski stiče pravo da pozove drugog dobitnika

5.3. Nagrada će se dobiti u vidu kartice na kojoj će se nalaziti dobitna suma

5.4. Prilikom preuzimanja nagrade, učesnik Konkursa će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja nagrade potpisati odgovarajući formular.

5.5. Osim dobitnika lično, nagradu će moći da preuzme osoba koja ima punomoćje izdato od strane dobitnika čiji je potpis overen od strane državnog organa (sud ili opština)

5.6. Dobitnici moraju preuzeti nagrade u roku od 30 radnih dana od momenta kontaktiranja od strane Organizatora, ukoliko to ne učine u navedenom roku prestaju obaveze Organizatora da uruči nagradu.

5.7. Nagradu nije moguće preneti na treće lice, odnosno, samo je dobitnik može iskoristiti.

5.8. Organizator snosi troškove dostave nagrade

5.9. U slučaju nepovoljnih tržišnih uslova koji mogu da utiču na uručivanje nagrade dobitiku, nagrada može biti zamenjena drugom nagradom, koja je slične tržišne vrednosti, prema proceni Organizatora.


6. Lični podaci

6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu

6.2. Dobitnici nagrada pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, adresa, slika, salvete, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs, te da se mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, digitalnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne saglasnosti učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

6.3. Pobedničke salvete ustupaju sva prava organizatoru Piramida72 da salvetu može, a i ne mora da plasira na tržištima na kojima posluje.

6.4. Učesnici i dobitnici nagrada na ovom Konkursu saglasni su da je sav materijal vlasništvo Organizatora, te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.


7. Pitanja u vezi Konkursa

7.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na Facebook stranici https://www.facebook.com/freshsrbija u okviru privatne poruke.


8. Završne odredbe

8.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

8.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem FB internet stranice Organizatora https://www.facebook.com/freshsrbija i sajta www.salveta.rs

8.3. U slučaju spora između Organizatora i učesnika Konkursa nadležan je privredni sud u Šapcu

U Šapcu, 06.11.2019. godine